VESTI

Card image cap

Konkurs za prijem učenika u Dom za školsku 2023-2024 godinu

22.06.2023.

1. Na osnovu rešenja broj 451-02-178/2023-05 od 08.05.2023.g. Ministarstvo prosvete raspisuje konkurs za prijem učenika u ustanove za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji za školsku 2023/2024. godinu.

2. Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovama za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

3. Dom učenika srednjih škola Kraljevo prima 310 učenika na smeštaj i ishranu.

4. Učenik – kandidat za prijem u ustanovu podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom komisiji za upis  ustanove i to u roku od:

  • Za prvu raspodeluod 03 do 14 .jula 2023.g. u vremenu od 8 do 14 časova (komisija radi svaki radni dan i subotu)
  • Za preostala slobodna mestaod 24 do 28. avgusta 2023.godine.
  • Za osetljive društvene grupe (za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli) od 24. do 28. avgusta 2023.g.

5. Svi kandidati dužni su da podnesu sledeća dokumenta:

  • Prijava na konkurs (uzima se u Domu ili je možete preuzeti ovde)
  • Svedočanstvo (original ili overena fotokopija za V, VI, VII, VIII razred) o završenoj osnovnoj školi za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole i potvrda o upisu  u srednju školu;
  • Svedočanstvo (original ili overena fotokopija) o završenom predhodnom razredu srednje škole za učenike koji su upisani  u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole;
  • Uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01-31.03. tekuće godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde njegov roditelj odnosno staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljivanja konkursa). Primer obrasca možete preuzeti ovde
  • Diplome i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete) u prethodno završenom razredu

6. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

7. Nakon isteka roka za prijavu na konkurs na osnovu kriterijuma iz Pravilnika o smeštaju i ishrani učenika i studenata nadležni organ ustanove utvrdiće redosled učenika za prijem u ustanovu

8. Rang listu kandidata za smeštaj (preliminarna lista) utvrđuje ustanova, odnosno komisija, koju obrazuje direktor, i ona je dužna da stavi na uvid zainteresovanim učenicima;

9. Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja;

10.Ustanova, odnosno komisija dužna je da o svim prigovorima odluči u roku od 8 dana od dana isteka roka za isticanje prigovora, nakon čega objavljuje konačnu rang listu za smeštaj kandidata;

11. Roditelji učenika primljenih u Dom imaju obavezu da pre početka školske 2023/2024 godine potpišu ugovor sa Domom, u suprotnom smatraće se da odustaju od usluga Doma.

12. Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja Lekarsko uverenje, u skladu sa propisima koji regulišu oblast zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je učenik psiho-fizički sposoban za samostalan boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana) i izvod iz matične knjige rođenih.

13. Za bliža obaveštenja kandidati se mogu obratiti na telefone:(036) 352- 663, (036) 352- 964, (036) 387-582  ili lično u Domu, ulica Karađorđeva broj 262.