UPIS U DOM - STUDENTI

Uslovi prijema

Pravo na smeštaj u u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ustanova), imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod uslovima iz stava 1. ove tačke, i primenom blažih kriterijuma.

Pravo na smeštaj imaju kandidati iz st. 1, 2. i 3. ove tačke konkursa koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:

 • Osnovne akademske studije
 • Osnovne strukovne studije

1) studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:

 • diplomske akademske studije – master,
 • specijalističke strukovne studije,
 • specijalističke akademske studije,

2) studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:

 • doktorske studije;

3) studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama, u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i studenti osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta u ograničenom trajanju po isteku redovnog trajanja studija prema članu 30. Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju (produžena godina);studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomske akademske studije - master, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;

4) studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

5) Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom odnosno overenim fotokopijama.

Potrebna dokumenta

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi sledeću konkursnu dokumentaciju:

 • prijava na konkurs,
 • uverenje da je prvi put upisana I godina studija na teret budžeta Republike Srbije i svedočanstva o završenom I, II i III odnosno IV razredu srednje škole, originale ili overene fotokopije – za studente I godine studija,
 • potvrda sa visokoškolske ustanove o toku studiranja koja treba da sadrži sledeće podatke: prosečnu ocenu u toku studija, godinu upisa osnovnih studija, broj ostvarenih ESPB bodova, da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i podatak koliko traju studije (kod studenata produžene godine osnovnih studija obavezno naglasiti status produžene godine) – za studente ostalih godina i studente sa produženom godinom;
 • uverenje o završenom prethodnom stepenu studija i godina upisa I godine drugog stepena studija – za studente I godine drugog stepena studija,
 • uverenje o završenom I i II stepenu studija i godina upisa I godine trećeg stepena studija – za studente I godine trećeg stepena studija,
 • uverenje o prihodima po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta kandidata.
 • Za studente drugog i trećeg stepena studiranja, za uslov da nisu u radnom odnosu: izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa, kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu.

Potrebno je da kandidat, radi provere podataka, ličnu kartu i indeks pokaže na uvid službeniku koji prima konkursnu dokumentaciju.

Neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na konkurs, neće se razmatrati.

Student prilikom useljenja u ustanovu dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju (ne starije od 30 dana).