VASPITNI RAD

Nosilac vaspitno-obrazovne funkcije je Pedagoško veće koga čine svi vaspitači i stručni saradnici na čelu sa direktorom Doma.

Organizacija vaspitno-obrazovnog procesa odvija se kroz četiri celine:

 • Adaptacija na život u domu;
 • Učenje i školska uspešnost;
 • Životne veštine;
 • Život u zajednici.

Programiranje i planiranje vaspitno-obrazovnog rada realizuje se kroz:

 • Godišnji program rada Doma;
 • Godišnje i mesečne planove rada vaspitača i vaspitnih grupa;
 • Plan i program rada stručnih saradnika i šefa vaspitne službe;
 • Plan i program rada direktora Doma.
Dom učenika Kraljevo - čas učenja

Čas učenja

Dom učenika Kraljevo - biblioteka

Biblioteka

Kao jedan od vidova ostvarivanja problematike slobodnog vremena, u Domu postoje i uspešno funkcionišu sportske i kulturno-umetničke sekcije

Sportske sekcije:

 • Mali fudbal;
 • Košarka;
 • Odbojka;
 • Stoni tenis;
 • Sreljaštvo;
 • Šah;
 • Karate;
 • Aerobik i fitnes

Kulturno umetničke sekcije:

 • Literarna;
 • Dramska;
 • Folklor;
 • Foto sekcija i rad sa kamerom;
 • Muzička;
 • Likovna.

U cilju jačanja odgovornosti za rad, razvijanje samoinicijative i međusobne saradnje, učenici, smešteni u Domu učenika, organizuju se u Zajednicu učenika - Domski parlament.

Domski parlamet predstavlja poseban oblik organizovanja učenika u kome učenici ostvaruju svoja prava, dužnosti i odgovornosti za rad i rezultate rada.

U okviru Domskog parlamenta učenici se organizuju u manje interesne grupe - komisije i to:

 • Komisija za kulturno-zabavni život;
 • Ekonomska komisija;
 • Komisija za higijenu i estetiku;
 • Disciplinska komisija.