VESTI

Card image cap

Konkurs za upis učenika u Dom za 2019-2020. godinu

18.06.2019.

 • Na osnovu rešenja broj 451-02-1759/2019-05 od 27.05 2019.g. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za prijem učenika u ustanove za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji za školsku 2019/2020 godinu;
 • Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi imaju redovni učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, državljani Srbije, koji nemaju prebivalište u mestu u kome se nalazi sedište Doma;
 • Dom učenika srednjih škola Kraljevo prima 320 učenika na smeštaj i ishranu;
 • Učenik - kandidat za prijem u ustanovu podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom komisiji za upis ustanove i to u roku od:
-za prvu raspodelu - od 08 do 20.jula 2019.g. u vremenu 08-14 časova svakim radnim danom (komisija ne radi subotom i nedeljom);
-za preostala slobodna mesta - od 26. do 29. avgusta 2019.godine;
-za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli od 26. do 29.  avgusta 2019.godine;
 • Svi kandidati dužni su da podnesu sledeća dokumenta:

-prijava na konkurs (uzima se u Domu);

-uverenje o prihodima po članu domaćinstva (prosek za januar,februar,mart tekuće godine);

-svedočanstvo (original ili overena fotokopija V,VI,VII,VIII razred) o završenoj osnovnoj školi za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole i potvrda o upisu u srednju školu;

-svedočanstvo (original ili overena fotokopija) o završenom prethodnom razredu srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole;

-diplomu ili ostale dobijene nagrade sa učešća na takmičenjima u ustanovi i van ustanove za starije razrede (overena fotokopija);

-diplome i druge nagrade sa učešća na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete (overena fotokopija);

-lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, ne starije od 15 dana, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja kao i izvod iz Matične knjige rođenih (predaju učenici koji su primljeni u Dom na dan prijema);

-dokaz o disciplinskim merama izrečenim u Domu.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane;
 • Nakon isteka roka za prijavu na konkurs na osnovu kriterijuma iz Pravilnika o smeštaju i ishrani učenika i studenata nadležni organ ustanove utvrdiće redosled učenika za prijem u ustanovu;
 • Rang-listu kandidata za smeštaj (preiliminarna lista) utvrđuje ustanova, odnosno komisija, koju obrazuje direktor, i ona je dužna da stavi na uvid zainteresovanim učenicima;
 • Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja;
 • Ustanova, odnosno komisija dužna je da o svim prigovorima odluči u roku od 8 dana od dana isteka roka za isticanje prigovora, nakon čega objavljuje konačnu rang-listu za smeštaj kandidata;
 • Roditelji učenika primljenih u Dom imaju obavezu da pre početka školske 2019/2020 godine potpišu ugovor sa Domom, u suprotnom smatraće se da odustaju od usluga Doma;
 • Za bliža obaveštenja kandidati se mogu obratiti na telefone: (036) 352 663, (036) 352 964, (036) 387 582 ili lično u Domu, ulica Karađorđeva broj 262.