VESTI

Card image cap

Izveštaj za pomoćnika ministra Spomenku Simonić

04.06.2019.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШРАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За помоћника министра Споменку Симонић

Улица: Немањина 22-26

БЕОГРАД

                                                                                                                                                                       

ПРЕДМЕТ: Извештај

Запослени Булатовић Горан је директору Дома ученика средњих школа у Краљеву дана 22.11.2018. године доставио захтев дел. бр. 2090-06-01 за упућивање на ванредни преглед у службу Медицине рада Дома здравља Краљево, а за потребе ослобађања ноћног рада, на предлог кардиолога КБЦ   * Дедиње * Београд. На захтев запосленог Дом ученика средњих школа у Краљеву је Медицини рада упутио захтев дел. бр. 2099-06-01 дана 23.11.2018. године за процену радне способности запосленог Булатовић Горана. Захтев за процену радне способности је садржао и опис послова и радних задатака радног места запосленог Булатовић Горана- васпитача Дома ученика средњих школа у Краљеву. Дом ученика средњих школа у Краљеву је Дому здравља Краљево извршио уплату за преглед и обраду за ИК.

Доказ:

 • Фотокопија захтева запосленог Булатовић Горана дел. бр. 2090-06-01 од 22.11.2018.године;
 • Фотокопија отпусне листе Института за кардиоваскуларне болести Дедиње Булатовић Горана од 23.10.2018. године; и
 • Фотокопија захтева Дому здравља Краљево – служби медицине рада дел. бр.  2099-06-01од 23.11.2018. године и рачуна Дома здравља Краљево.

У телефонском разговору обављеном са начелником Мeдицине рада Дома здравља Краљево добили смо инструкције да упоредо са захтевом који се упућује  Медицини рада мора се послати и захтев исте садржине Националној служби за запошљавање у Краљеву ради законске процедуре за процену радне способности запосленог Булатовић Горана, а све у сврху потребе за ослобађањем од ноћног рада. Дом ученика средњих школа у Краљеву је Националној служби за запошљавање Краљево извршио уплату за процену радне способности Булатовић Горана дана 08.03.2019. године.

Доказ: Фотокопија захтева Националној служби за запошљавање Краљево дел. бр. 2100-06-01 од 23.11.2018. године и извршене уплате Дома ученика Краљево за процену радне способности напред именованог.

Дана 20.03.2019. године од запосленог Булатовић Горана смо добили допис са фотокопијом решења Националне службе за запошљавање  дел. бр. 1200-1002-164/2018-0 у којем тражи да поступимо по упутствима из решења. У диспозитиву решења Националне службе се наводи да * Булатовић Горану утврђен је 2 степен тешкоћа и препрека у раду, односно да су тешкоће и препреке умерене и утичу знатно на радну способност у односу на послове које може да обавља*. У образложењу овог решења се наводи да је налаз комисије следећи:

"способан је за послове у оквиру степена образовања као и за послове васпитача у Дому ученика.Није способан за тежак физички напор, ноћни рад и продужено радно време".

Доказ:

 • Фотокопија захтева Дому здравља Краљево – служби медицине рада дел. бр.  2099-06-01од 23.11.2018. године и рачуна Дома здравља Краљево.
 • Фотокопија решења Националне службе за запошљавање дел. бр.1200-1002-164/2018-0 од 15.03.2019. године.

Обзиром да је решење Националне службе за запошљавање дел. бр. 1200-1002-164/2018-0 од 15.03.2019. године било нејасно у неким деловима (*способан је за послове у оквиру степена образовања као и за послове васпитача у Дому ученика. Није способан за тежак физички напор, ноћни рад и продужено радно време*) мени као послодавцу , и тражио сам појашњење од Медицине рада-Дома здравља у Краљеву да као надлежна установа за послове здравља, а сходно члану 62. Закона о раду ми појасни наводе решења и како да поступим по наводима из решења ( у оквиру послова васпитача налазе се и послови којим би се могло нарушити здравље, и радна способност запосленог који већ има дијагностиковани здравствени проблем ), како би могао да донесем одлуку која ће бити у најбољем интересу за запосленог Булатовић Горана. Дом здравља у Краљеву је дана 16.04.2019. године број 951/4доставио појашњење решења Националне службе за запошљавање Дому ученика средњих школа у Краљеву.

 

Доказ:

 • Фотокопија захтева за појашњење Дому здравља Краљево за медицину рада дел.бр. 657-06-01 од 12.04.2019. године; и
 • Појашњење Дома здравља Краљево број 951/4 од 16.04.2019. године.

 

Дом  ученика средњих школа у Краљеву је дана 15.04.2019. године посетио iнспектор рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одељења у Краљеву, а на захтев и инсистирање странке Булатовић Горана. Приликом ванредног инспекцијског надзора инспектора рада Драгане Деверџић је сачињен записник са хронологијом података и документације везано за захтев странке Булатовић Горана. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, инспекторат за рад, одељења Краљево је Дому ученика доставило решење 22.04.2019. године под бројем 389-117-00082/2019-02.

 

Доказ:

 • Фотокопија записника инспектор рада Министарства  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одељења у Краљеву 389-117 од 15.04.2019. године.
 • Фотокопија решења број 389-117-00082/2019-02 од 16.04.2019. године.

 

На основу решења Националне службе за запошљавање Филијале у Краљеву број дел.бр. 1200-1002-164/2018-0 од 15.03.2019. године, појашњења  Дома здравља у Краљеву – медицине рада број 951/1 од 16.04.2019.године, и решења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одељења у Краљеву број 389-117-00082/2019-02 од 16.04.2019.године, а у најбољем интересу за запосленог  Булатовић Горана директор Дома ученика средњих школа у Краљеву је запосленом Булатовић Горану понудио дана 24.04.2019. године понуду за закључење анекса уговора о раду број 725-06-01. Морам да нагласим да је запосленом Булатовић Горану понуђено једино радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова и задатака Дома ученика средњих школа у Краљеву (дел.бр. 1238-110-01 од 16.08.2017. године) које одговара врсти, степену стручне спреме и радној способности запосленог Булатовић Горана и којем би запосленом  могло бити понуђено.

 

Доказ:

 • Фотокопија понуда за закључење анекса уговора о раду дел.бр. 725-06-01 од 24.04.2019.године; и
 • Фотокопија анекса бр. 1 Уговора о раду дел. бр. 726-03-03 од 24.04.2019. године.

 

До тренутка када пишем овај извештај запослени  Булатовић Горан није се још изјаснио о понуди за закључење анекса уговора о раду.

У Краљеву

8.5.2019.г

 

Извештај поднео,

Директор Дома,

Карановић Драгутин